Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Loes Franse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam: XtraL, handelend onder de namen Loes Franse Fotografie, In2Weddings, Mindful & Creatieve Fotografie Coaching en Loes Franse Projectmanagement.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Ilse van den Berg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam: Ilse Photography, handelend onder de namen Ilse Photography en In2Weddings.
 3. Bij het afnemen van producten of diensten van In2Weddings gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden.
 4. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de opdracht kenbaar maken.
 5. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment aangepast worden.
 7. Gegevens;

  Loes Franse
  Website: www.in2weddings.nl
  Telefoon : +31 (0)6 53710328
  Kvk : 55327796
  BTW : NL001770245B21

  Ilse van den Berg
  Website: www.in2weddings.nl
  Telefoon: +31 (0)6 247 59 998
  KvK: 54241294
  BTW: NL002012475B26


Samenwerkingsverband

 1. In2Weddings is een samenwerkingsverband tussen Ilse Photography en Loes Franse Fotografie.
 2. In2Weddings is bij beide fotografen als handelsnaam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 3. Bij facturatie zult u van één van onderstaande fotografen de factuur ontvangen onder handelsnaam In2Weddings.

De website

 1. Alle content van de website www.in2weddings.nl is eigendom van In2Weddings en is beschermd door de Nederlandse auteurswet.
 2. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.


Copyright

1. Het is niet toegestaan beelden of teksten van de website www.in2weddings.nl te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Bewaren bestanden

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up.
 2. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.


Technische problemen

 1. Bij technische problemen is In2Weddings niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten.
 2. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van In2Weddings uitgesloten.


Offertes

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 3. De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig.
 4. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
 5. Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en binnen 48 uur geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst.
 6. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met een eventueel te reserveren datum waarop de opdracht plaats vindt.
 7. Het vooraf te betalen bedrag dient binnen uiterlijk één week na offertedatum op de rekening van In2Weddings te staan.
 8. Indien de offertedatum binnen één week van de geplande werkzaamheden ligt dient het vooraf te betalen bedrag ineens te worden overgemaakt op de rekening van In2Weddings.


Wijzigingen in de offerte

 1. In overleg kan de overeengekomen opdracht worden gewijzigd. Er kan echter niet worden verkleind.
 2. U ontvangt in geval van uitbreiding dan wel wijziging een nieuwe offerte welke binnen 48 uur ondertekend retour dient te zijn.


Privacy en persoonsgegevens

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 3. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende collega. Voor het delen van deze gegevens wordt vooraf bij de klant toestemming gevraagd.
 4. Bestelde producten kunnen desgewenst direct worden bezorgd bij de klant. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

 1. Klachten betreffende de geleverde dienst of product dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk te worden medegedeeld. In2Weddings heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog de dienst of het product goed te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend en In2Weddings redelijkerwijs eerst wijzigingen heeft kunnen aandragen.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen, in welke zin dan ook.
 4. U bent tijdens de geleverde diensten zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de In2Weddings.
 5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
 6. In2Weddings mag gemaakte foto’s te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. In2Weddings is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
 7. Indien u tekst- of beeldmateriaal wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 8. Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan In2Weddings het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.


DuPho

 1. In2Weddings maakt gebruik van de algemene voorwaarden van DuPho welke u kunt downloaden van de website: https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_Algemene_voorwaarden_augustus_2016.pdf
 2. Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing.
 3. Met het afnemen van producten of diensten van In2Weddings gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 4. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Met het afnemen van producten of diensten van In2Weddings geeft u aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.


Digitale bestanden

 1. Digitale bestanden worden alleen in JPEG geleverd, tenzij vooraf anders overeengekomen.
 2. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en/of bijgesneden.
 3. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is In2Weddings niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.


Fotografen, videografen en second shooters

 1. Bij het aangaan van een samenwerking met In2Weddings zal er geen gebruik worden gemaakt van een andere fotograaf dan de fotografen van In2Weddings, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Het inhuren van een andere fotograaf of second shooter buiten In2Weddings is dan ook niet toegestaan omdat dit het werk ernstig zou kunnen belemmeren en de kwaliteit niet geleverd kan worden.
 3. Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot, dus door anderen dan fotografen die voor In2Weddings werkzaam zijn, is niet toegestaan.
 4. Personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het uiteraard toegestaan te fotograferen als het bruidspaar dat prettig vindt, echter zonder daarbij de fotografen te hinderen of de door de fotografen opgezette poses en settings ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen tijdens de ceremonie en zouden de fotografen hierdoor belangrijke momenten missen dan kan In2Weddings hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 5. Indien men een professionele videograaf inhuurt, dan dient dit uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bruiloft gemeld te worden aan In2Weddings. Ook dienen de contactgegevens uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bruiloft door te worden gegeven aan In2Weddings. In2Weddings zal tijdig contact opnemen met de videograaf om alles goed af te stemmen. Echter als het niet mogelijk blijkt samen te werken met de videograaf, kan In2Weddings niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van beelden.


Auteursrecht foto’s

 1. Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotografen van In2Weddings.
 2. Het is niet toegestaan foto’s van fotografen van In2Weddings, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.
 3. Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
 4. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
 5. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotografen van In2Weddings.
 6. De klant geeft de fotografen van In2Weddings toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de datum van de loveshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De factuur wordt dan verhoogd met 250,- Euro en de fotografen van In2Weddings zullen de foto’s dan niet gebruiken.
 7. De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : “Foto’s gemaakt door In2Weddings”, naast vermelding van de website: www.in2weddings.nl.


Producten bestellen

 1. (Foto)producten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.
 2. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.
 3. Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden aan In2Weddings. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het herroepingssrecht aangezien het om maatproducten gaat.
 4. In2Weddings werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.
 5. In2Weddings is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.
 6. Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
 7. Indien men zelf producten bestelt van de door fotografen van In2Weddings aangeleverde foto’s is In2Weddings niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.


Cadeaubonnen

 1. U kunt bij In2Weddings een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 25,- of een door u te bepalen bedrag.
 2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
 3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
 4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door In2Weddings.
 5. U kunt de cadeaubon besteden aan een loveshoot of bruidsreportage.
 6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
 7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
 8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.


Reis- en parkeerkosten en verplaatsing

 1. Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de bruidsreportage, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotografen van In2Weddings.
 2. Als er betaald geparkeerd moet worden voor een bedrag boven EUR 15,-, zal In2Weddings de kosten achteraf in rekening brengen.
 3. Bij tussentijdse verplaatsingen is In2Weddings niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor er fotomomenten worden gemist.
 4. Op de trouwdag zijn reiskosten binnen Nederland inbegrepen. Buiten Nederland wordt vanaf de grens EUR 0,35 per kilometer in rekening gebracht en/of vluchtkosten indien van toepassing.
 5. Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor de fotografen voor te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotografen ook in de avond aanwezig zijn zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd.
 6. Indien de bruiloft over meerdere dagen verspreid is wordt voor de fotografen een overnachting verzorgd.
 7. Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc., worden uiterlijk twee weken voor de trouwdatum nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.
 8. Uiterlijk twee weken voor de trouwdatum wordt de naam en telefoonnummer van de contactpersoon doorgegeven (bijv. de ceremoniemeester), welke de fotografen tijdens de bruiloft kunnen bellen in geval er dringende vragen of wijzigingen zijn.
 9. Voor de gratis loveshoot geldt dat reiskosten tot een straal van 50 km van Vlissingen of Hellevoetsluis zijn inbegrepen. Voor reiskosten buiten een straal van 50 km van Vlissingen of Hellevoetsluis geldt een tarief van EUR 0,35/km. Parkeerkosten zijn bij de loveshoot niet inbegrepen. Extra reis- en parkeerkosten worden achteraf in rekening gebracht.


Annulering en/of ziekte fotograaf

 1. Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotografen van In2Weddings wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:
  • In2Weddings stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.
  • U heeft het recht het contract te ontbinden.
 2. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotografen van In2Weddings (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotografen van In2Weddings beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.


Annulering bruidspaar

 1. Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 3 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportage kosten in rekening wordt gebracht.
 2. Bij een annulering binnen 2 maanden wordt 75% van de reportage kosten in rekening gebracht.

Publicatie

 1. Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotografen van In2Weddings gemaakte foto’s door de fotografen van In2Weddings op de website bij portfolio of blog, social media en/of reclame materiaal. De bestandsnamen van de geplaatste foto’s worden geanonimiseerd.

Kennismakingsgesprek

 1. Het kennismakingsgesprek vindt plaats in Vlissingen of Hellevoetsluis of via Skype met één van de fotografen van In2Weddings. In overleg kan het kennismakingsgesprek op een andere gewenste locatie plaatsvinden.


Trouwalbum

 1. De foto’s voor het trouwalbum dienen door het bruidspaar binnen 3 weken na het verstrekken van de foto’s te zijn aangeleverd bij In2Weddings, zodat het trouwalbum kan worden opgemaakt. Voor het aanleveren dienen de fotonummers per email (info@in2weddings.nl) te worden doorgegeven of te worden doorgegeven via de online gallery. In2Weddings zal aan het bruidspaar richtlijnen doorgeven hoeveel foto’s er kunnen worden geplaatst in het betreffende trouwalbum.
 2. Indien de foto’s later dan drie weken worden doorgegeven kunnen prijsverschillen bij de drukker in rekening worden gebracht.
 3. Ook kan de levertermijn van het trouwalbum na de periode van drie weken vertraging oplopen door andere werkzaamheden.
 4. Alleen werk van In2Weddings mag in het trouwalbum worden opgenomen om de kwaliteit van het trouwalbum te waarborgen, mits anders overeengekomen.
 5. In2Weddings maakt het trouwalbum op met de door het bruidspaar gekozen fotobestanden.
 6. De lay-out zal vervolgens middels een ‘concept pdf’ ter beoordeling worden toegestuurd aan het bruidspaar. Het bruidspaar heeft na aanlevering van de ‘concept pdf’ in totaal twee weken de tijd om goedkeuring over het trouwalbum te realiseren.
 7. In2Weddings blijft eindverantwoordelijk voor de lay-out van het album.
 8. Er kan drie maal kosteloos een correctie worden doorgegeven met een aanpassingsduur van maximaal één uur per correctie.
 9. Meer wijzigingen vinden in overleg plaats. Voor extra correcties wordt EUR 75,- per uur in rekening gebracht.
 10. Indien er binnen twee weken geen goedkeuring of reactie is op de ‘concept- pdf’ zal In2Weddings naar eigen inzicht het trouwalbum afronden en bestellen. In2Weddings zal er alles aan doen de communicatie met het bruidspaar zo goed mogelijk te laten verlopen.
 11. Na goedkeuring zal het trouwalbum worden besteld. De levertijd bedraagt tussen de twee en zes weken.
 12. Het trouwalbum kan aangetekend per post worden verstuurd of worden opgehaald in Vlissingen of Hellevoetsluis (op afspraak).
 13. Het trouwalbum wordt pas aan het bruidspaar verzonden of verstrekt na grondige inspectie en goedkeuring van In2Weddings.
 14. In2Weddings mag foto’s maken van het trouwalbum en deze gebruiken voor promotiedoeleinden.
 15. Voor schade bij verzending is In2Weddings niet aansprakelijk.
 16. Verzendkosten van het trouwalbum zijn voor rekening van In2Weddings.
 17. In2Weddings houdt bij het samenstellen van het trouwalbum uiteraard rekening met eventuele vakanties van het bruidspaar.
 18. Indien er vooraf geen pakket is gekozen inclusief trouwalbum en een trouwalbum toch gewenst is, zal hiervoor een aparte offerte worden opgemaakt.


Gratis loveshoot

 1. Bij iedere geboekte bruidsfotografie opdracht is er recht op een gratis loveshoot, met uitzondering van de reis,- en parkeerkosten zoals genoemd in punt 12. Voorwaarde is dat de offerte voor bruidsfotografie getekend is en de aanbetaling op de rekening van In2Weddings staat.
 2. De loveshoot kan niet worden ingewisseld voor andere fotografie doeleinden. De loveshoot kan enkel worden ingepland drie maanden vooraf aan de trouwdatum. Meer dan drie maanden voor de trouwdatum of na de trouwdatum is het niet (meer) mogelijk de loveshoot plaats te laten vinden.
 3. De loveshoot vindt plaats op de locatie (omgeving) Vlissingen óf de locatie (omgeving) Hellevoetsluis.
 4. De loveshoot duurt maximaal 1,5 uur.
 5. In2Weddings levert minimaal 10 digitale bestanden op hoge resolutie.
 6. Er mag maximaal één maal van kleding gewisseld worden.
 7. Tijdens de loveshoot wordt enkel het aanstaande bruidspaar gefotografeerd. Overige gezinsleden kunnen tegen meerprijs gefotografeerd worden. Hiervoor zal een aparte offerte worden opgesteld.
 8. De loveshoot wordt in principe gefotografeerd door beide fotografen van In2Weddings, indien dit niet mogelijk is wordt de loveshoot door één fotograaf van In2Weddings gefotografeerd.
 9. De foto’s van de loveshoot worden binnen maximaal drie weken aan het aanstaande bruidspaar op hoge resolutie aangeleverd.
 10. Indien foto’s uit de loveshoot gebruikt worden voor bijvoorbeeld de uitnodiging, wordt er desgewenst een aparte offerte gemaakt voor het ontwerpen en eventueel afdrukken van materiaal door In2Weddings.
 11. Indien de bruidsfotografie wordt geannuleerd, wordt automatisch gelijktijdig de loveshoot geannuleerd.
 12. Indien de loveshoot heeft plaatsgevonden en de bruidsfotografie wordt daarna geannuleerd, zullen EUR 199,- kosten in rekening gebracht worden voor de loveshoot.
 13. Op de loveshoot zijn voorwaarden van de reis- en parkeerkosten van toepassing. Er volgt eventueel na afloop van de loveshoot een rekening voor reis- en parkeerkosten. Verder zijn er geen extra kosten verbonden aan de loveshoot.
 14. De geplande loveshoot gaat in principe bij alle weersomstandigheden door, tenzij het voor de fotografen van In2Weddings niet mogelijk is om te fotograferen (bijvoorbeeld hevige regenval, storm of onweer).
 15. Op de gratis loveshoot zijn alle overige voorwaarden van toepassing.